Osiedlegranica.pl

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO¦CI I PORZDKU

NA TERENIE GMINY MICHA£OWICE

 

(Za³±cznik do uchwa³y nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Micha³owice

z dnia 27 lutego 2013 r.) 

 

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Przedmiot regulacji

 

Regulamin utrzymania czystoci i porz±dku na terenie Gminy Micha³owice (zwany dalej

„regulaminem”) okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz±dku na terenie

Gminy Micha³owice:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz±dku na terenie gminy;

2) rodzaje i minimalne pojemnoci pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych i urz±dzeń do gromadzenia nieczystoci ciek³ych;

3) czźstotliwoci i sposób pozbywania siź odpadów komunalnych i nieczystoci

ciek³ych;

4) inne wymagania wynikaj±ce z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglźdnieniem lat 2018-2023;

5) obowi±zki osób utrzymuj±cych zwierzźta domowe;

6) zasady utrzymywania zwierz±t gospodarskich na terenach wy³±czonych z produkcji

rolniczej;

7) obszary podlegaj±ce obowi±zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

 

ROZDZIA£ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz±dku na terenie gminy

 

§ 2.

Obowi±zki w³acicieli nieruchomoci

 

1. W³aciciele nieruchomoci obowi±zani s± zapewniaę utrzymanie czystoci i porz±dku

przez zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych zgodnie

z wymaganiami okrelonymi w niniejszym regulaminie.

2. Ze zmieszanych odpadów komunalnych powsta³ych na nieruchomoci, przed ich

zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, naleæy wydzielię nastźpuj±ce

frakcje odpadów:

   1) przeterminowane leki;

   2) zuæyte baterie i akumulatory;

   3) zuæyty sprzźt elektryczny i elektroniczny;

   4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

   5) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z drobnych prac budowlanych

prowadzonych przez w³aciciela nieruchomoci we w³asnym zakresie na

wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowź lub zg³oszenie);

   6) zuæyte opony;

   7) odpady zielone;

   8) odpady niebezpieczne inne niæ wskazane w pkt. 1-3;

   9) popió³.

3. W³aciciele nieruchomoci, którzy zadeklaruj± prowadzenie selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych, zobowi±zani s± do wydzielenia nastźpuj±cych frakcji

odpadów:

   1) suchej, tj. obejmuj±cej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania

   wielomateria³owe, tekstylia, drewno;

   2) szk³a;

   3) zmieszanych odpadów komunalnych pozosta³ych po segregacji (np. resztki

   æywnoci, obierki, skorupki jaj, mokre folie, kalka, szk³o hartowane, ceramika,

   naczynia arco);

   4) odpadów wielkogabarytowych;

   5) zuæytego sprzźtu elektrycznego oraz elektronicznego;

   6) odpadów zielonych;

   7) zuæytych baterii i akumulatorów;

   8) przeterminowanych leków;

   9) zuæytych opon;

   10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady z drobnych prac budowlanych

   prowadzonych przez w³aciciela nieruchomoci we w³asnym zakresie na

   wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowź lub zg³oszenie);

   11) innych odpadów niebezpiecznych niæ wskazane w pkt. 5, 7 i 8;

   12) popio³u.

4. Odpady komunalne uwaæa siź za zebrane selektywnie, jeæeli w workach lub

w pojemnikach przeznaczonych na dan± frakcjź odpadów znajduj± siź wy³±cznie

odpady naleæ±ce do przedmiotowej frakcji. W przeciwnym wypadku odpady

zgromadzone w worku lub w pojemniku uznaje siź za zmieszane odpady komunalne

pozosta³e po segregacji i odbiera w terminach przewidzianych dla odbioru odpadów

komunalnych zmieszanych.

5. Do pozosta³ych obowi±zków w³acicieli nieruchomoci w zakresie utrzymania

czystoci i porz±dku naleæy:

   1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne na terenie

   nieruchomoci jedynie przy wykorzystaniu rodków ulegaj±cych

   biodegradacji, a powstaj±ce cieki musz± byę odprowadzane do kanalizacji

   sanitarnej lub gromadzone, w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,

   w szczególnoci cieki takie nie mog± byę odprowadzane bezporednio do

   zbiorników wodnych lub do ziemi;

   2) naprawa pojazdów, zwi±zana z ich bieæ±c± eksploatacj±, moæe byę

   przeprowadzana na terenie nieruchomoci, jeæeli nie powoduje

   zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie ³±czy siź z uci±æliwoci± dla s±siednich

   nieruchomoci, a powstaj±ce odpady s± gromadzone w sposób umoæliwiaj±cy

   ich usuniźcie zgodnie z przepisami ustawy;

 

ROZDZIA£ III

Rodzaje i minimalne pojemnoci pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomoci, na drogach publicznych, warunki ich

rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz±dkowym i

technicznym

 

§ 3.

Rodzaje i minimalne pojemnoci pojemników

 

1. Powsta³e na terenie nieruchomoci zamieszkanych odpady komunalne gromadzi siź

w pojemnikach lub w workach, oznaczonych w sposób, o którym stanowi± ust. 5 i 6

o pojemnoci minimalnej okrelonej w ust. 7.

2. Na terenie gminy stosuje siź nastźpuj±ce rodzaje pojemników, worków oraz koszy

ulicznych:

   1) pojemniki na odpady o pojemnociach od 120 l do 1 100 l;

   2) worki foliowe o pojemnoci minimalnej 60 l;

   3) kosze uliczne o pojemnoci od 30 l do 60 l (zwane dalej koszami).

3. Pojemniki musz± byę wykonane z trwa³ego materia³u oraz posiadaę konstrukcjź

umoæliwiaj±c± ich opróænienie przy uæyciu pojazdów specjalnych s³uæ±cych do

odbioru odpadów komunalnych. Pojemnik nie powinien byę uszkodzony lub

pozbawiony jakiejkolwiek czź¶ci (np. pokrywy), co mog³oby czynię korzystanie

z pojemnika utrudnionym lub niemoæliwym.

4. Worki musz± byę wykonane z trwa³ej folii, o takim stopniu przezroczystoci, który

umoæliwia ³atwe okrelenie umieszczonej zawartoci, o gruboci nie mniejszej niæ

0,05 mm) dostosowanej do iloci i rodzaju odpadów, uniemoæliwiaj±cej rozerwanie

siź worka.

5. Ustala siź nastźpuj±ce rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

   1) dla frakcji suchej o minimalnej pojemnoci 60 litrów, w kolorze æó³tym;

   2) dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemnoci 60 litrów, w kolorze br±zowym;

   3) dla szk³a, o minimalnej pojemnoci 60 litrów, w kolorze zielonym;

   4) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych worek o minimalnej pojemnoci 120 l

   w kolorze szarym wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej

   o odpowiedniej trwa³oci, przeznaczony na odpady budowlane.

6. Zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne pozosta³e po

segregacji naleæy umieszczaę w pojemniku o pojemnoci nie mniejszej niæ 120 litrów.

7. W zamian za uiszczon± przez W³aciciela nieruchomoci op³atź za gospodarowanie

odpadami komunalnymi Gmina wyposaæy nieruchomo¶ę w pojemniki lub worki na

odpady komunalne, o nastźpuj±cych minimalnych pojemnociach:

   1) w zakresie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zaleæenie od liczby

   osób zamieszkuj±cych dan± nieruchomo¶ę:

 

 

   2) w przypadku nieruchomoci zamieszkanych, na których nie bździe

   prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ustala siź wymagan±

   minimaln± pojemno¶ę pojemników na odpady komunalne zmieszane,

   uzaleænion± od liczby mieszkańców:

 

 

8. Dla pozosta³ych typów nieruchomoci minimalna pojemno¶ę pojemników lub

kontenerów na odpady komunalne okrela siź w ten sposób, æe:

   1) dla szkó³ wszelkiego typu – 3 l na kaædego ucznia lub pracownika;

   2) dla æ³obków i przedszkoli – 3 l na kaæde dziecko lub pracownika;

   3) dla lokali handlowych – 50 l na kaæde 10 m2 pow. ca³kowitej, jednak,

   co najmniej jeden pojemnik 240 l na lokal;

   4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na kaædego zatrudnionego,

   jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na kaædy punkt;

   5) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to

   takæe miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn±trz lokalu;

   6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 240 l;

   7) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do

  pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 240 l na kaædych

   10 pracowników;

   8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 30 l na jedno ³óæko;

   9) dla ogródków dzia³kowych 60 l na kaæd± dzia³kź w okresie sezonu tj. od

   1 marca do 31 pa¼dziernika i 15 l poza sezonem;

   10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoci

   wymagane jest równieæ ustawienie na zewn±trz, poza lokalem, co najmniej

   jednego pojemnika 240 l na odpady.

9. Worki, o których stanowi ust. 5, z wyj±tkiem worków na odpady budowlane i

rozbiórkowe, dostarcza w³acicielom nieruchomoci podmiot odbieraj±cy odpady

komunalne na terenie gminy. W³aciciele nieruchomoci s± obowi±zani do odebrania

worków i uæywania ich zgodnie z przeznaczeniem.

10. Zapewnienie pojemników do zbiórki popio³u jest obowi±zkiem w³aciciela

nieruchomoci.

11. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, w³aciciel nieruchomoci:

   1) poddaje okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niæ raz na 6 miesiźcy;

   2) utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porz±dkowym i technicznym.

12. Obowi±zki, o których stanowi ust. 11, w³aciciel nieruchomoci moæe zlecię

przedsiźbiorcy zajmuj±cemu siź tego typu czynnociami.

13. W³aciciele nieruchomoci s± zobowi±zani do udzielania rzetelnych i wiarygodnych

informacji, umoæliwiaj±cych ustalenie faktycznej iloci odpadów podlegaj±cych

gromadzeniu na terenie nieruchomoci.

 

§ 4.

Rozmieszczenie pojemników

 

Okrela siź nastźpuj±ce zasady rozmieszczania pojemników na odpady i urz±dzeń do

gromadzenia nieczystoci p³ynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystoci

ciek³ych naleæy uwzglźdnię przepisy Rozporz±dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaę

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó¼ń. zm.);

2) pojemniki na odpady powinny byę ustawione, na terenie nieruchomoci, w miejscu

widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej

przed zbieraniem siź na niej wody i b³ota;

3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny byę zabezpieczone przed

zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostźpem osób trzecich; dostźp do nich

powinny mieę wy³±cznie osoby maj±ce obowi±zek zbieraę a takæe odbieraę z nich

odpady komunalne;

4) na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki z selektywnie zebranymi

odpadami komunalnymi naleæy ustawiaę w miejscu wyodrźbnionym, umoæliwiaj±cym

³atwy dostźp podmiotowi odbieraj±cemu odpady komunalne na terenie gminy;

5) szczelny zbiornik bezodp³ywowy lub oczyszczalnia przydomowa musz± byę

zlokalizowane w sposób umoæliwiaj±cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu

ich opróænienia;

 

§ 5.

Kosze w miejscach publicznych; imprezy plenerowe

 

1. Miejsca publiczne takie jak: ci±gi piesze przy drogach publicznych, przystanki

komunikacji, parki s± przez w³acicieli nieruchomoci lub przedsiźbiorców

uæytkuj±cych tereny komunikacji publicznej obowi±zkowo wyposaæone w kosze,

zgodnie z nastźpuj±cymi zasadami:

   1) na przystankach komunikacji kosze naleæy lokalizowaę w s±siedztwie

   oznaczenia przystanku;

   2) na jednym peronie powinny byę umieszczone min. dwa kosze.

2. W³aciciel nieruchomoci na której organizowana jest impreza plenerowa (np. festyn,

koncert, cyrk, weso³e miasteczko) zobowi±zani s± do wyposaæenia miejsca, na którym

ona siź odbywa w jeden pojemnik o pojemnoci nie mniejszej niæ 120 l na 60 osób

uczestnicz±cych w imprezie, jeæeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeli jest

on d³uæszy – liczbź tź naleæy zwiźkszyę o 50 % w stosunku do podanych wyæej, na

kaæde nastźpne 4 godziny trwania imprezy;

 

ROZDZIA£ IV

Czźstotliwoci i sposób pozbywania siź odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych

 

§ 6.

Czźstotliwo¶ę i sposób pozbywania siź odpadów komunalnych

 

1. W³aciciele nieruchomoci obowi±zani s± do pozbywania siź odpadów komunalnych

z terenu nieruchomoci w sposób systematyczny, gwarantuj±cy zachowanie czystoci i

porz±dku na terenie nieruchomoci.

2. Gmina zapewnia nastźpuj±ce metody pozbywania siź odpadów komunalnych:

   1) odbieranie frakcji suchej, szk³a, odpadów zielonych, elektrycznych i

elektronicznych, wielkogabarytowych, popio³u oraz odpadów komunalnych

zmieszanych z nieruchomoci zamieszkanej, realizowane przez firmź wybran±

w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoci i

porz±dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pó¼n. zm.) i zgodnie z

czźstotliwociami, o których mowa w ust. 3;

   2) dostarczanie przeterminowanych leków przez w³acicieli nieruchomoci do

oznaczonych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach,

placówkach ochrony zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych;

   3) dostarczanie zuæytych baterii przez w³acicieli nieruchomoci do oznaczonych

pojemników rozmieszczonych w budynku urzźdu gminy, placówkach

owiatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

   4) dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez w³acicieli

nieruchomoci do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3. Ustala siź minimalne czźstotliwoci odbioru sprzed posesji odpadów komunalnych z

nieruchomoci zamieszkanych:

   1) zmieszanych odpadów komunalnychnie rzadziej niæ raz na 2 tygodnie;

   2) zmieszanych odpadów komunalnych pozosta³ych po segregacjinie rzadziej niæ raz

   na 2 tygodnie;

   3) frakcji suchejraz na miesi±c;

   4) szk³a – raz na 2 miesi±ce;

   5) wielkogabarytowychpo wczeniejszym zg³oszeniu takiej koniecznoci do Urzźdu

   Gminy Micha³owice, jako „wystawka” raz miesi±cu w pierwszy poniedzia³ek

   miesi±ca; jeli jest to dzień ¶wi±teczny, odbiór ma miejsce w nastźpny poniedzia³ek;

   6) elektrycznych i elektronicznychpo wczeniejszym zg³oszeniu takiej koniecznoci

   do Urzźdu Gminy Micha³owice, jako „wystawka” raz miesi±cu w pierwszy

   poniedzia³ek miesi±ca; jeli jest to dzień ¶wi±teczny, odbiór ma miejsce w nastźpny

   poniedzia³ek;

   7) zielonychdwa razy w miesi±cu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia;

   8) popio³u – po wczeniejszym zg³oszeniu takiej koniecznoci do Urzźdu Gminy

   Micha³owice, raz w miesi±cu, w okresie od 1 pa¼dziernika do 30 kwietnia

4. W³aciciele nieruchomoci przekazuj± do punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych nastźpuj±ce rodzaje odpadów:

   1) akumulatory;

   2) zuæyte opony;

   3) odpady niebezpieczne, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 8.

5. Odpady elektryczne i elektroniczne moæna takæe przekazaę podmiotowi zbieraj±cemu

zuæyty sprzźt elektryczny i elektroniczny pochodz±cy z gospodarstw domowych,

o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuæytym sprzźcie elektrycznym i

elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z pó¼n. zm.).

6. Zuæyte baterie pozostawia siź w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,

rozmieszczonych w budynku urzźdu gminy, placówkach owiatowych lub w punkcie

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Przeterminowane leki pozostawia siź w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,

rozmieszczonych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia, lub w punkcie

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 6 i 7 gmina podaje do publicznej wiadomoci

przez umieszczenie wykazu na swojej stronie internetowej i podanie do publicznej

wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjźty.

9. Odpady budowlane wytworzone przez mieszkańca naleæy gromadzię w workach,

o których stanowi § 3 ust. 5 pkt 4 regulaminu.

 

§ 7.

Wymogi szczególne w zakresie zbiórki selektywnej

 

1. Selektywnie zebrane odpady powinny byę czyste, niezat³uszczone i opróænione z resztek

pozosta³ych substancji.

2. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po æywnoci i inne, które uleg³y

zabrudzeniu, naleæy przed z³oæeniem do worka umyę.

3. Z odpadów opakowaniowych posiadaj±cych nakrźtki, naleæy je odkrźcię.

4. Opróænione opakowania, jeli rodzaj materia³u na to pozwala, naleæy trwale zgnie¶ę przed

z³oæeniem do worka.

5. Zebrane selektywnie odpady frakcji suchej, szk³o, odpady zielone przekazywane s±

podmiotowi zajmuj±cemu siź odbiorem odpadów komunalnych, w workach, o których

stanowi § 3 ust. 5, które naleæy zwi±zaę lub zakleię tam± klej±c±.

6. Zabrania siź:

   1) umieszczania w workach na odpady suche:

     a) opakowań z zawartoci±, np. æywnoci±, wapnem, cementem;

     b) kalki technicznej;

     c) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych foli;

     d) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i

     lakierach;

     e) opakowań po rodkach chwasto- i owadobójczych;

4) umieszczania w workach na szk³o:

   a) ceramiki (np. porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

   b) luster;

   c) szklanych opakowań farmaceutycznych lub chemicznych z pozosta³ociami

   zawartoci;

   d) szk³a budowlanego (szyby okienne, szk³o zbrojone);

   e) szyb samochodowych.

 

§ 8.

Obowi±zki w³acicieli nieruchomoci niezamieszkanych oraz w³acicieli nieruchomoci,

którzy pozbywaj± siź nieczystoci ciek³ych

 

1. Ustala siź minimalne czźstotliwoci odbioru odpadów komunalnych

z nieruchomoci niezamieszkanych:

   1) dwa razy w miesi±cu z nieruchomoci niezamieszkanych (domy);

   2) dwa razy w miesi±cu z ogródków dzia³kowych;

   3) jeden raz w tygodniu ze æ³obków i przedszkoli;

   4) dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-us³ugowych,

z wyj±tkiem placówek handlowo-us³ugowych zlokalizowanych poza

budynkami, dla których wprowadza siź obowi±zek codziennego usuwania

odpadów;

   5) jeden raz na dwa tygodnie ze szkó³ wszelkiego typu, internatów, hoteli itp.;

   6) trzy razy w tygodniu z koszy ulicznych;

   7) jeden raz na dwa tygodnie z cmentarzy.

2. W³aciciele nieruchomoci wyposaæonych w zbiorniki bezodp³ywowe zobowi±zani s±

opróæniaę je z czźstotliwoci± zapewniaj±c± niedopuszczenie do ich przepe³nienia

b±d¼ wylewania na powierzchniź terenu. Przyjmuje siź, æe pojemno¶ę zbiorników

powinna wystarczyę na opróænianie ich nie czź¶ciej niæ raz w tygodniu. Równieæ

przepustowo¶ę przydomowej oczyszczalni cieków musi zostaę dostosowana do iloci

mieszkańców w sposób zapewniaj±cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego

w przepisach odrźbnych; w przypadku braku licznika na wodź okrelaj±c wielko¶ę i

przepustowo¶ę tych urz±dzeń naleæy przyj±ę nastźpuj±ce wska¼niki wytwarzania

cieków:

   1) mieszkańcy – 3,0 m³/osobź/miesi±c,

   2) pralnie us³ugowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobź,

   3) bary, restauracje, jad³odajnie – 3 m³/miejsce konsumpcyjne/miesi±c,

   4) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce konsumpcyjne/miesi±c,

   5) sklepy spoæywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   6) pozosta³e sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   7) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   8) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   9) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   10) pozosta³e zak³ady us³ugowe – 0,45 m³/zatrudnionego/miesi±c,

   11) zak³ady produkcyjne:

     a) bez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego/miesi±c,

     b) z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesi±c;

12) ogródki dzia³kowe – 1 m3/ogródek/miesi±c.

 

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj±ce z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 9.

Ogólne wymogi wynikaj±ce z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

1. Stosownie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami stwierdza siź obowi±zek

takiego postźpowania na terenie gminy, które prowadzi do:

   1) zwiźkszenia udzia³u odzysku, w szczególnoci recyklingu w odniesieniu do szk³a,

metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak równieæ odzysku energii z

odpadów zgodnego z wymogami ochrony rodowiska,

   2) zmniejszenia iloci odpadów kierowanych na sk³adowiska odpadów,

   3) wyeliminowania praktyki nielegalnego sk³adowania odpadów,

   4) zminimalizowania iloci powstaj±cych odpadów, g³ównie opakowań lub toreb

foliowych.

2. Podmioty prowadz±ce dzia³alno¶ę w zakresie odbierania odpadów komunalnych

obowi±zane s± rejestrowaę masź odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów

komunalnych odbieranych od poszczególnych w³acicieli nieruchomoci.

3. Zgodnie z czź¶ci± VIII „PRZYJŹTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI”

z rozdzia³em 2.3. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata

2012 – 2017 z uwzglźdnieniem lat 2018 – 2023 podmiot odbieraj±cy odpady

obowi±zany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

zielonych oraz pozosta³oci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

sk³adowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

okrelonej w wyæej wymienionym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz

w uchwale w sprawie wykonania tegoæ Wojewódzkiego Planu Gospodarki

Odpadami.

4. Gmina, bździe podejmowaę dzia³ania maj±ce na celu podniesienie wiedzy

mieszkańców w zakresie selektywnej gospodarki odpadami i ograniczania iloci

powstaj±cych odpadów.

 

§ 10.

Postźpowanie z odpadami zbieranymi selektywnie

 

Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekszta³cania

odpadów, do recyklera lub na sk³adowisko odpadów naleæy:

1) w przypadku odpadów ulegaj±cych biodegradacji poddaę w szczególnoci

kompostowaniu, lub skierowaę do fermentacji w instalacji biogazowej;

2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddaę sortowaniu

celem podczyszczenia;

3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych - poddaę demontaæowi, odzyskowi lub

unieszkodliwianiu.

 

§ 11.

Dzia³ania zmierzaj±ce do poprawy gospodarki odpadami

 

1. W ramach dzia³ań zmierzaj±cych do poprawy gospodarki odpadami naleæy:

   1) prowadzię dzia³ania promuj±ce postawy i dzia³ania zmierzaj±ce do ograniczenia iloci

   odpadów powstaj±cych na nieruchomociach;

   2) informowaę, szczególnie w okresie poprzedzaj±cym sezon grzewczy o wp³ywie

   spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na rodowisko i organizm

   ludzki;

   3) promowaę kompostowanie odpadów ulegaj±cych biodegradacji powstaj±cych na

   nieruchomociach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Dzia³ania z ust. 1 moæna prowadzię we wspó³pracy z organizacjami pozarz±dowymi.

 

ROZDZIA£ VI

Obowi±zki osób utrzymuj±cych zwierzźta domowe

 

§ 12.

Zasada ogólna

 

Osoby utrzymuj±ce zwierzźta domowe s± obowi±zane do zachowania bezpieczeństwa i

rodków ostroænoci, zapewniaj±cych ochronź przed zagroæeniem lub uci±æliwoci± dla ludzi

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uæytku publicznego, ponosz± teæ

pe³n± odpowiedzialno¶ę za zachowanie tych zwierz±t.

 

§ 13

Obowi±zki posiadaczy zwierz±t domowych

 

1. Do obowi±zków posiadaczy zwierz±t domowych naleæy:

1) sta³y i skuteczny dozór;

2) zachowanie rodków ostroænoci zapewniaj±cych ochronź zdrowia i æycia ludzi

oraz innych zwierz±t, a w szczególnoci do³oæenie starań by zwierzźta te by³y jak

najmniej uci±æliwe dla otoczenia, nie zak³óca³y spokoju domowego i nie

zanieczyszcza³y miejsc przeznaczonych do wspólnego uæytku;

3) utrzymywanie zwierz±t na terenie w³asnej nieruchomoci;

4) zapobieganie zanieczyszczaniu przez zwierzźta domowe terenów placów gier i

zabaw, piaskownic dla dzieci, terenów stref rekreacji oraz terenów objźtych

zakazem na podstawie odrźbnych uchwa³ rady gminy;

5) zwalnianie zwierz±t domowych z uwiźzi wy³±cznie na terenach zielonych do tego

przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy w³aciciel ma

moæliwo¶ę sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; zabrania siź zwalniania z

uwiźzi na terenach, o których mowa w zdaniu poprzednim, psów ras uznanych za

agresywne;

6) natychmiastowe usuwanie przez w³acicieli, zanieczyszczeń pozostawionych

przez zwierzźta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do

uæytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach,

parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystoci te, winny byę zbierane przez

w³aciciela i umieszczane w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie

gminy.

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 5 i 6 nie dotycz± osób niepe³nosprawnych, korzystaj±cych z

pomocy psów asystuj±cych.

3. Do obowi±zków posiadaczy psów naleæy:

1) wyposaæenie psa w obroæź i kaganiec;

2) prowadzanie psa na uwiźzi (smyczy), a psa zachowuj±cego siź agresywnie, psa

rasy uznanej za agresywn±, rasy duæej lub olbrzymiej dodatkowo w na³oæonym

kagańcu i tylko przez osob± pe³noletni±. Obowi±zki, o których stanowi zdanie

poprzednie spoczywaj± równieæ na osobie, która psem siź opiekuje;

3) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze smyczy na terenie

nieruchomoci moæe mieę miejsce w sytuacji, gdy nieruchomo¶ę jest ogrodzona w

sposób uniemoæliwiaj±cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj±cy dostźp osób

trzecich, zaleca siź oznakowanie ogrodzenia tabliczk± ze stosownym ostrzeæeniem;

4) niepozostawianie psa bez dozoru, jeæeli nie jest trzymany na uwiźzi lub nie

znajduje siź w pomieszczeniu zamkniźtym lub na terenie ogrodzonym, które

uniemoæliwiaj± wydostanie siź psa na zewn±trz.

4. Przepisy ustźpu powyæszego stosuje siź odpowiednio do innych zwierz±t domowych

mog±cych stanowię zagroæenie dla æycia lub zdrowia ludzi.

5. Postanowienia ust. 1 stosuje siź równieæ do zwierz±t nieudomowionych,

utrzymywanych w charakterze zwierz±t domowych.

 

ROZDZIA£ VII

Zasady utrzymywania zwierz±t gospodarskich na terenach wy³±czonych z produkcji

rolniczej

 

§ 14.

 

Zezwala siź na utrzymywanie zwierz±t gospodarskich na terenach nieruchomoci pod

warunkiem, æe:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystoci p³ynne bźd±

gromadzone i usuwane zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i nie bźd± powodowaę

zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) prowadzona hodowla nie bździe ³±czy³a siź z uci±æliwym oddzia³ywaniem na

nieruchomoci s±siednie, w szczególnoci w postaci nieprzyjemnych zapachów lub

wyziewów;

3) zachowane zostan± wymogi wynikaj±ce z obowi±zuj±cych przepisów sanitarnoepidemiologicznych;

4) zachowane zostan± wymogi wynikaj±ce z postanowień ustawy z 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierz±t (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pó¼. zm.)

oraz innych aktów prawa powszechnie obowi±zuj±cego

 

ROZDZIA£ VIII

Obszary podlegaj±ce obowi±zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

 

§ 15.

Zagroæenie sanitarne populacj± gryzoni

 

1. Obowi±zkiem przeprowadzania cyklicznych deratyzacji objźte s±: szko³y, przedszkola,

placówki handlowe, budynki wielorodzinne oraz budynki i urz±dzenia uæytecznoci

publicznej, a takæe zak³ady zajmuj±ce siź zbiorowym æywieniem ludzi lub produkcj±

æywnoci dla ludzi.

2. Uæytkownik obiektu przeprowadza deratyzacjź w miarź potrzeby, w miesi±cach kwietniu i

wrzeniu.

 

ROZDZIA£ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 17.

 

Nadzór nad realizacj± obowi±zków wynikaj±cych z regulaminu sprawuje Wójt Gminy

Micha³owice.

 

Inne pomocne linki:   

- Deklaracja (wzór wype³nionej przy segregowaniu, wzór wype³nionej bez segregowania);

- Segregacja po zmianach;

- Kompostowanie;

- Nowe zasady

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualno¶ci | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Waæne kontakty | Kontakt || Asystent.pro